Všeobecné obchodné podmienky / Terms & Conditions

23. mája 2018

Prevádzkovateľ internetového portálu www.zuzkabuska.sk je zodpovedná osoba a kontakt: Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA  

email: zuzkabuska@zuzkabuska.sk IČO: 43 424 341

Vymedzenie pojmov

1. Predávajúcim je Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA IČO: 43 424 341. 2. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.zuzkabuska.sk je Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA IČO: 43 424 341. 3. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.zuzkabuska.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.zuzkabuska.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára alebo internetového obchodu - Shop. 5. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.zuzkabuska.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (Zoom, Skype, Google hangout). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pre Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA IČO: 43 424 341 a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.zuzkabuska.sk. 6. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. 7. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.zuzkabuska.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Cena 

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim. 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky 

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.zuzkabuska.sk je možné platiť nasledovným spôsobom: - internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho

- cez internetovú banku PayPal, ktorá poskytuje bezpečné platenie tovarov a služieb platobnou kartou na internete 

Dodacie podmienky 

1.Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu. 2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam). 3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu zuzkabuska@zuzkabuska.sk a zuzkabuska@gmail.com si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho. 4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese zuzkabuska@zuzkabuska.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od zakúpenia digitálneho produktu, a to elektronickou formou na e-mail: zuzkabuska@zuzkabuska.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene digitálneho produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Zodpovednosť za obsah webu 

Webová stránka www.zuzkabuska.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.  

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Intelektuálne vlastníctvo

Kopírovanie textov, obrázkov, značky zuzkabuska.sk je zakázané a je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Obchodné podmienky sú platné od 24.05.2018 do odvolania.  

Mgr. Zuzana Bašová