Všeobecné obchodné podmienky / Terms & Conditions

12. júna 2017

Prevádzkovateľ internetového portálu www.zuzkabuska.sk je zodpovedná osoba a kontakt: Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA  

email: zuzkabuska@zuzkabuska.sk

Slovakia IČO: 43 424 341

1) Osobné údaje 

„Vyhlasujeme, že všetky dáta a osobné údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na stránke www.zuzkabuska.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webu je evidovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registráciou.

Právo na informácie Na požiadanie Vám Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA podľa možnosti obratom oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, neváhajte nás kontaktovať, na požiadanie ich opravíme. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na zuzkabuska@zuzkabuska.sk, kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností. 

Bezpečnosť Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť evidované osobné údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú. 

Kódex ochrany údajov Ako získavame a spracovávame vaše osobné údaje? Pri návšteve našich webových stránok zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, otázok, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy. 

Použitie a postúpenie osobných údajov Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný. Postúpenie osobných údajov orgánom verejnej správy nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou. 

Možnosť odhlásenia Chceme vaše údaje použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne, teda získať spätnú väzbu. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého e-mailu. 

Cookies Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA a projekt zuzkabuska.sk používa cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a vysokej miere užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov Prehlásenie predávajúceho: Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávkach digitálnych produktov sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ju k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami. Vaše detailné osobné údaje a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajoch do databázy Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA IČO: 43 424 341) projekt zuzkabuska.sk ako prevádzkovateľa, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa Zákona č. 122/2013 Zb., a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na emailovej adrese zuzkabuska@zuzkabuska.sk.


2) Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

1. Predávajúcim je Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA IČO: 43 424 341. 2. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.zuzkabuska.sk je Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA IČO: 43 424 341. 3. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.zuzkabuska.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.zuzkabuska.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára alebo internetového obchodu - Shop. 5. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.zuzkabuska.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (Zoom, Skype, Google hangout). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pre Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA IČO: 43 424 341 a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.zuzkabuska.sk. 6. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. 7. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.zuzkabuska.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Cena 

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim. 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky 

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.zuzkabuska.sk je možné platiť nasledovným spôsobom: - internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho

- cez internetovú banku PayPal, ktorá poskytuje bezpečné platenie tovarov a služieb platobnou kartou na internete 

Dodacie podmienky 

1.Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu. 2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam). 3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu zuzkabuska@zuzkabuska.sk a zuzkabuska@gmail.com si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho. 4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese zuzkabuska@zuzkabuska.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Garancia 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Za svoje produkty Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu zuzkabuska@zuzkabuska.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade). Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od zakúpenia digitálneho produktu, a to elektronickou formou na e-mail: zuzkabuska@zuzkabuska.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene digitálneho produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Reklamačný poriadok 

Reklamácie sú vybavované elektronicky na zuzkabuska@zuzkabuska.sk. Alternatívne riešenie sporov: a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zuzkabuska@zuzkabuska.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zodpovednosť za obsah webu 

Webová stránka www.zuzkabuska.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.  

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Intelektuálne vlastníctvo

Kopírovanie textov, obrázkov, značky zuzkabuska.sk je zakázané a je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky.

Záverečné ustanovenia

 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Obchodné podmienky sú platné od 12.06.2017 do odvolania.  

Mgr. Zuzana Bašová


ENGLISH

1) Privacy policy

Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA understands the importance of your privacy, and we want you to be as comfortable as possible visiting our site and using our services. This Privacy Policy governs the manner in which Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “User”) of the zuzkabuska.sk website (“Site”).  

   

This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by zuzkabuska.sk. We hope this will help you make an informed decision about sharing personal information with us. Please read this privacy policy before using the site or submitting any personal information. By using the site, you are accepting the practices described in, and the terms of, this privacy policy.  

   

These practices may change, but any changes will be posted on this page. You are encouraged to review the privacy policy whenever you visit the site to make sure that you understand how any personal information you provide will be used.  

Please note that the privacy practices set forth in this privacy policy are for this website only. If you navigate to other websites, please review the privacy policies posted at those sites.  

   

PERSONAL IDENTIFICATION INFORMATION  

We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, register on the site, subscribe to the newsletter, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, mailing address, phone number, credit card information. Users may, however, visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personal identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.  

   

NON-PERSONAL IDENTIFICATION INFORMATION  

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.  

   

WEB BROWSER COOKIES  

Our Site may use “cookies” to enhance User experience. User’s web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly or optimally.  

   

HOW WE COLLECT INFORMATION  

zuzkabuska.sk may collect and use Users personal information for the following purposes:  

   

– To improve customer service  

Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.  

   

– To personalize user experience  

We may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the services and resources provided on our Site.  

   

– To improve our Site  

We may use feedback you provide to improve our products and services.  

   

– To process payments  

We may use the information Users provide about themselves when placing an order only to provide service to that order. We do not share this information with outside parties except to the extent necessary to provide the service.  

   

– To run a promotion, contest, survey or other Site feature.  

To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.  

   

– To send periodic emails.  

We may use the email address to send User information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, questions, and/or other requests. If User decides to opt-in to our mailing list, they will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email.  

   

HOW WE PROTECT YOUR INFORMATION  

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.  

   

Sensitive and private data exchange between the Site and its Users happens over a SSL secured communication channel and is encrypted and protected with digital signatures.  

   

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION  

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.  

   

Compliance with children’s online privacy protection act  

Protecting the privacy of the very young is especially important. For that reason, we never collect or maintain information at our Site from those we actually know are under 15, and no part of our website is structured to attract anyone under 15.  

   

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY  

zuzkabuska.sk has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.  

   

YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS  

By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.  

   

CONTACTING US  

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of zuzkabuska.sk or its services, or your dealings with this site, please contact us at zuzkabuska@zuzkabuska.sk.


2)Terms of Service

Please read these Terms of Service (“Agreement”, “Terms of Service”) carefully before using www.zuzkabuska.sk (“the Site”). This Agreement sets forth the legally binding terms and conditions for your use of the Site at www.zuzkabuska.sk. 

   

By accessing or using the Site in any manner, you agree to be bound by these Terms of Service. Capitalized terms are defined in this Agreement. These Terms of Service set forth the legally binding terms for your use of zuzkabuska.sk Services. You are only authorized to use the zuzkabuska.sk Services (regardless of whether your access or use is intended) if you agree to abide by all applicable laws and to these Terms of Service. Please read these Terms of Service carefully and save it. If you do not agree with it, you should leave the zuzkabuska.sk website and discontinue use of zuzkabuska.sk Services immediately. 

   

Disclaimer/Disclosure  

The content of zuzkabuska.sk either through this website, zuzkabuska.sk social media pages, or any other materials distributed by zuzkabuska.sk is intended to provide helpful and informative material. We are not doctors nor nutritional professionals, and do not provide medical advice. Readers are advised to do their own research and make decisions in partnership with their health care provider. If you are pregnant, nursing, have a medical condition or are taking any medication, please consult your physician. Nothing you read here should be relied upon to determine dietary changes, a medical diagnosis or courses of treatment.  

   

FDA Disclaimer: The advice & statements o& this blog have not been evaluated by the Food & Drug Administration. Any information on this blog is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.  


INTELLECTUAL PROPERTY AND TRADEMARKS  

The content on the zuzkabuska.sk website, including without limitation, the text, software, scripts, graphics, photos, sounds, music, videos, interactive features and the like (“Content”) and the trademarks, service marks and logos contained therein (“Marks”), are owned by or licensed to Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA, subject to copyright and other intellectual property rights under the law. Content on the website is provided to you as is for your information and personal use only and may not be downloaded, copied, reproduced, distributed, transmitted, broadcast, displayed, sold, licensed, or otherwise exploited for any other purposes whatsoever without the prior written consent of the respective owners. zuzkabuska.sk reserves all rights not expressly granted in and to the website and the Content. You acknowledge and agree that any questions, comments, suggestions, ideas, feedback or other information about the website or services, provided by you to Company are non-confidential and shall become the sole property of zuzabuska.sk.  

   

You agree to not engage in the use, copying, or distribution of any of the Content other than expressly permitted herein. You agree not to circumvent, disable or otherwise interfere with security-related features of the website or features that prevent or restrict use or copying of any Content or enforce limitations on use of the website or the Content therein.  

   

“zuzkabuska.sk,” “zuzkabuska,” and the “logo” icon and other graphics, logos, wordmarks, and designs are trademarks of Mgr. Zuzana Bašová - ZUZKABUSKA in Slovakia and/or other countries for which applications are pending. zuzkabuska.sk trademarks and trade dress may not be used, including as part of trademarks and/or as part of domain names, in connection with any product or service in any manner that is likely to cause confusion and may not be copied, imitated, or used, in whole or in part, without the prior written permission of zuzkabuska.sk.  

   

THIRD PARTY SITES  

Our Site may contain links to third-party sites that are not owned or controlled by zuzkabuska.sk. zuzkabuska.sk has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party sites or services. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policy of any third-party site that you visit.  

   

CHANGES TO THIS AGREEMENT  

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms of Service by posting the updated terms on the Site. Your continued use of the Site after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms of Service.  

We encourage you to review this Agreement periodically for changes. If you do not agree to any of this Agreement or any changes to this Agreement, do not use, access or continue to access the Site or discontinue any use of the Site immediately.  

   

ELIGIBILITY  

This website is intended solely for Users who are 15 years of age or older. Any registration by, use of or access to the website by anyone under 15 is unauthorized, unlicensed and in violation of these Terms of Use. By using zuzkabuska.sk, you represent and warrant that you are 15 or older and that you agree to abide by all of the terms and conditions of these Terms of Service. Minors between the ages of 15 and 18 may register on our website only with the involvement of a parent or guardian.  

   

FEES  

You acknowledge that zuzkabuska.sk charges fees for its services, and zuzkabuska.sk reserves the right to change its fees from time to time in its discretion. 


ENTIRE AGREEMENT

These Terms of Service, together with our Privacy Policy, and any other legal notices published by zuzkabuska.sk on the website, shall constitute the entire agreement between you and zuzkabuska.sk concerning our website. zuzkabuska.sk reserves the right to amend these Terms of Service at any time and without notice, and it is your responsibility to review these Terms of Service for any changes. Your use of the zuzkabuska.sk website following any amendment of these Terms of Service will signify your assent to and acceptance of its revised terms.  

   

CONTACTING US  

If you have any questions about these Terms of Service, the practices of zuzkabuska.sk or its services, or your dealings with this site, please contact us at zuzkabuska@zuzkabuska.sk.


These Terms of Service have been updated and effective as of June 12th 2017.


Mgr. Zuzana Bašová